Balears Vadevi
Els objectius per al primer any de la nova PAC

Els aviso que aquest article no va d’imports de subvencions, va d’objectius polítics concrets. El dia 1 de març va arrencar el període de la declaració de la PAC 2023. Fins al 31 de maig el sector agrari té temps per a fer les sol·licituds. A partir de l’1 de juny es revisaran i solucionaran les incidències. L’1 de setembre tindrem consolidats els drets de PAC de la Regió Illes Balears i continuarem treballant perquè a partir del 15 d’octubre puguem pagar primer la bestreta, i després els saldos restants.

Havent negociat una bona PAC per a les Illes Balears, ara toca el treball de posar-la en marxa. Amb l’esforç d’arrencar amb la seva aplicació, és el moment de marcar-se nous objectius polítics. Cal avançar amb determinació i fermesa si volem recuperar anys perduts per al sector. Aquest article va d’això. Mirar endavant aportant solvència i claredat en el treball que hem d’exercir.

Al llarg dels darrers mesos s’han fet multitut de reunions per preparar el moment de l”entrada en vigor/CAIB

Amb data de 31 d’agost de 2022, la Comissió Europea va aprovar el Pla Estratègic de la PAC per a Espanya 2023-2027 (PEPAC) Entre les qüestions aprovades en el PEPAC i que va caldre justificar molt, està la creació de la nova Regió Socioeconòmica Illes Balears. El text diu literalment. “Aquesta regió es caracteritza per unes condicions socioeconòmiques derivades del factor d’insularitat que comporten uns costos de producció més elevats. A causa dels condicionants socials i econòmics que deriven del factor d’insularitat a la qual està sotmesa, i per a aconseguir una rendibilitat semblant a la resta d’explotacions necessitaria un Valor Mig Regional superior al que percep en l’actualitat. En aquest cas l’import s’estimarà en un 50% més, de l’import mitjà nacional” A partir d’aquí, la resta dels imports d’ajudes associades i ecoesquemas, s’estableixen d’acord amb el mateix criteri. Sens dubte aquesta PAC representa una oportunitat renovada per al sector agrari de les Illes Balears i així ho portem exposant des de fa sis mesos. Després d’aquest pas importantíssim, aniran uns altres que no podem oblidar. L’any 2025 es realitzarà l’anomenada “revisió mèdica de la PAC” una espècie d’avaluació intermèdia que serveix per a corregir disfuncions. Haurem de ser aquí. Però a més, en 2026 començaran les negociacions per a la següent PAC post 2027 i de nou, les Illes Balears haurem de seguir aquí. Probablement en una major i millor articulació amb la resta d’illes del Mediterrani.

El 28 de febrer publicarem en el BOIB la Convocatòria de la PAC 2023. Aquesta Convocatòria dona cobertura al que anomenem “sol·licitud única” de la PAC. Amb aquesta convocatòria es cobreix el 70% de les mesures del PEPAC. Amb la convocatòria de la sol·licitud única s’inclou un total de 30 mesures. Les enumero perquè siguem conscients; L’Ajuda Bàsica a la Renda per a la Sostenibilitat, el pagament redistributiu per a petites i mitjanes explotacions, el pagament complementari de joves i el complementari de dones joves, les sol·licituds a la reserva nacional i la tramitació de la cessió de drets. A més, se sol·liciten les ajudes associades de; boví de llet, vaques nodrisses de carn, vedells encebats en pròpia explotació i en explotació aliena, l’ajuda d’oví i caprí, la de fruita seca, la de cultius proteics, la d’olivar tradicional i de baix rendiment i la de l’arròs. A més, amb la sol·licitud única se sol·liciten les subvencions dels nous Ecorègims als quals es poden acollir totes les hectàrees elegibles d’una explotació, tinguin o no drets. En concret, són els Ecorègims de pasturatge extensiu, sega i biodiversitat en les superfícies de pastures, rotació de cultius, sembra directa en terres de cultiu, manteniment de cobertes vegetals vives i cobertes inertes en cultius llenyosos i el ecorègim d’espais de biodiversitat entre els quals per primera vegada es computen els marges. A més, amb la sol·licitud única es tramiten també les ajudes agroambientals que són; agricultura i ramaderia ecològica, producció integrada, foment de races autòctones, pagaments compensatoris de zones de muntanya amb el qual es dona suport a l’agricultura de la Serra de la Tramuntana, pagaments compensatoris per a zones amb limitacions específiques amb el qual es dona suport a la doble i triple insularitat, foment de varietats en risc d’erosió genètica, lluita biològica, solarització i biosolarización en la lluita contra plagues, foment de l’ús d’aigües regenerades i benestar animal. De nou ens marquem com a objectiu el pagament anticipat de les ajudes directes a partir del 15 d’octubre i volem treballar perquè aquesta bestreta, inclogui per primera vegada les ajudes agroambientals esmentades.

Fites a curt i mig termini

Els objectius concrets que ens marquem per a tot aquest bloc són clars i els hi he traslladat al sector. En primer lloc, consolidar la nostra bossa de drets de la Regió Insular en 2023. Borsa que en 2022, estava en al voltant de 125.000 drets sol·licitats i 122.000 consolidats. No podem perdre drets per a això, el sector sap que haurà d’actuar per a regularitzar les situacions d’ús d’aquests mateixos drets de PAC i haurà de moure’s per a no perdre’ls. En segon lloc, no reduir perceptors de PAC. Les condicions d’agricultor actiu són clares però més exigents. El sector les coneix des de fa molts mesos i hem de buscar solucions reals i constructives en les quals s’estan fent passos. Per exemple, el treball que està impulsant cooperatives agroalimentàries des de fa un any de creació de cooperatives d’explotació comunitària de la terra. En tercer lloc, recuperar almenys un 5% de superfície elegible de pastures permanents a partir d’una actualització que hem fet del Coeficient d’Admissibilitat de Pastures. Qüestió que serà molt important a l’efecte de suport a la ramaderia extensiva. Finalment, aconseguir un grau de penetració dels ecoesquemas que abasti almenys un 60% de la superfície potencialment beneficiada i com a objectiu òptim un 70%. Arribar a 2027 amb el 25% de superfície agrària declarada com a ecològica, tres anys abans del que es marca la Unió Europea.

Més objectius. Un major enfortiment de les organitzacions agràries, les cooperatives i les associacions de productors en la seva capacitat d’assessorament i suport als seus propis afiliats i associats en la tramitació de la PAC. Quí millor per a defensar els interessos de les i els pagesos que les organitzacions que els representen?. En aquest sentit, també s’està treballant en un nou sistema de suport a entitats col·laboradores. Els asseguro que com a Conselleria d’Agricultura, ens interessa un sector fortament organitzat i exigent.

Un altre objectiu ben complex que tenim per davant i que té data de concreta, és l’entrada en vigor del quadern digital d’explotació a partir de l’1 de setembre de 2023. Probablement és el més complex i difícil de tots els que he enunciat.

Per a finalitzar, si alguna cosa falta a les polítiques públiques a Espanya, és de l’escassa avaluació dels seus impactes. Aquesta nova PAC fa molt d’esment en això. El PEPAC compta amb una llista d’indicadors d’impacte i de resultat que cal avaluar i un pla de fites i metes que caldrà revisar anualment. Però a més, el Ministeri ha elaborat ja un Pla d’Avaluació de la PAC. Nosaltres com Illes Balears tenim un interès molt concret. Avaluar l’impacte de la nova Regió Insular Illes Balears sobre la realitat del sector, i aquesta haurà de ser una de les tasques que revisi el pròxim Comitè Regional de Seguiment del PEPAC Illes Balears en la constitució del qual ja estem treballant i que serà l’espai de participaran de totes les organitzacions i actors implicats.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa