Balears Vadevi
Mallorca s’organitza per evitar els robatoris de garrova

La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació ha presentat un protocol d’actuació que ha dissenyat la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural per prevenir robatoris i furts en la campanya de recol·lecció de la garrova, que és a punt de començar. El protocol d’aquest any millora el que es va posar en marxa la campanya anterior, després que es registressin alguns robatoris a causa de l’elevat preu d’aquest fruit. Segons la consellera De la Concha, «milloram el protocol de l’any passat perquè sigui més garantista i ha demanat la col·laboració de tota la cadena de valor». La consellera ha afegit que el garrover «és una aposta de la conselleria perquè és cultiu de futur, del que s’aprofita tot, que no està afectat per la xylella, i que els agricultors ja veuen com un camí a seguir».

El protocol per aquesta campanya cerca garantir el control sobre totes les operacions de venda que es produeixin entre productors i cooperatives, emmagatzemadors i empreses compradores de garrova. Totes les operacions de venda de garrova a una cooperativa, trossejador, emmagatzemador o qualsevol operador econòmic hauran d’anar acompanyades del certificat de titularitat dels recintes inscrits en el Registre Insular Agrari (RIA) com de garrover.

El certificat s’expedeix a nom del titular de l’explotació i detalla les dades de totes les parcel·les i recintes, la superfície i la seva manera de producció de secà o regadiu. Aquests certificats, que els expedeixen les delegacions comercials del FOGAIBA, són obligatoris per als titulars de parcel·les inscrites en RIAS de la categoria preferent o prioritària. Els certificats seran segellats i signats per la delegació comercial, i permet al titular de la parcel·la autoritzar una altra persona a recollir la garrova. Per facilitar el procediment, les cooperatives agroalimentàries i Societats Agràries de Transformació (SAT) podran sol·licitar els certificats de tots els seus associats a les delegacions comarcals de FOGAIBA en dos casos. Per una banda, de tots els socis que hagin tramitat la declaració de la PAC en l’últim exercici. En aquest cas, la persona representant de la cooperativa o SAT aportarà únicament la llista de perceptors de la PAC. Per altra banda, per a la resta de socis titulars d’explotacions, la persona representant de la cooperativa o SAT podrà sol·licitar els certificats aportant una autorització signada pel titular i còpia del DNI.

Els recol·lectors de la garrova, tant propietaris com autoritzats, hauran d’entregar el certificat al comprador, que se’l podrà quedar per així assenyalar la procedència dels successius lliuraments durant la campanya. Els propietaris solts, o d’explotacions d’oci i autoconsum que no estiguin registrats al RIA, o els propietaris de parcel·les declarades com d’olivar o de fruita seca, en els quals no apareguin inscrits garrovers, substituiran el certificat per una declaració responsable signada, que anirà acompanyada del DNI i que també serà lliurada al comprador.

Davant qualsevol sospita de robatori, les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat podran inspeccionar els magatzems i locals de cooperatives i demanar els comprovants de les compres.

La garrova és un dels cultius que aporta major valor i rendibilitat al sector primari de les Illes. Segons dades de les estadístiques dels Serveis de Millora Agrària i Pesquera (SEMILLA), l’any 2020 es varen recollir 20.358 tones de garrova i la superfície de garrovers en producció a les Balears és de 10.677 hectàrees. L’augment del valor i els alts preus als quals s’està pagant la garrova ha suposat des de fa uns anys robatoris i furts a nombroses finques. Amb aquest protocol es posen les bases pel compliment de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de millora del funcionament de la cadena alimentària. És una prioritat per a la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ja que té per objectiu una formació adequada dels preus i també que la renda que perceben els agricultors i la rendibilitat que obtinguin cooperatives i les empreses no es vegi compromesa.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa